Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa nr 277 > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Ogłoszenie nr 05 2015

Ogłoszenie nr 05 2015

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska
Nr referencyjny
05/2015
Stanowisko
Nauczyciel wychowawca świetlicy
Komórka organizacyjna/Podmiot
Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej
Dzielnica
Targówek
Termin
22-06-2015
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

Wymiar etatu: 26 h

Liczba etatów: 1 etat

 

Termin zatrudnienia

Umowa na czas określony 1.09.2015 – 31.08.2016

 

Główne obowiązki

·         organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w grupie świetlicowej;

·         terminowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego

·         współpraca z rodzicami uczniów i środowiskiem lokalnym;

·         rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;

·         wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;

·         opieka nad salą, jej wyposażeniem i powierzonym sprzętem;

·         wykonywanie innych czynności wynikających z zadań statutowych szkoły oraz zleconych przez dyrekcję szkoły,

·         przestrzeganie regulaminów, przepisów, zasad bhp i ppoż. obowiązujących na terenie placówki,

·         czuwanie nad prawidłowym rozwojem życia kulturalnego w szkole, w szczególności: współdziałanie z wychowawcami klas, specjalistami pracującymi w szkole, organizowanie uroczystości świetlicowych,

·         udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego (m.in. rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia)

 

wykształcenie

Wyższe magisterskie/kierunkowe/przygotowanie pedagogiczne

 

wymagania konieczne

umiejętność współpracy w zespole; umiejętność współpracy z rodzicami; komunikatywność; wysoka kultura osobista; odpowiedzialność; umiejętność rozwiązywania konfliktów dziecięcych; niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie; dobry stan zdrowia

 

wymagania dodatkowe

sumienność, kreatywność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, dyspozycyjność, zdolności plastyczne i muzyczne

 

Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r. - Dz.U. Nr 100, poz.1024)”, list motywacyjny, należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 277 im. Elizy Orzeszkowej,
osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa,
w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu do dnia 29.06. 2015 r. do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 05/2015”. Decyduje data wpływu oferty
do szkoły. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie oraz zatrudnienie.

10.07.2015 r Opublikowanie wyników rekrutacji.

Lista osób, które zgłosiły swoją kandydaturę  na stanowisko nauczyciela wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej 277  od 1 września 2015 r. – oferta nr 05 – 2015:

Lp. Imię i nazwisko 

1.      Katarzyna Kaska – Lewczuk

2.      Karolina Pudlak

W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko nauczyciela wychowawcy świetlicy dyrektor szkoły nie wybrał żadnej kandydatury.  Postępowanie rekrutacyjne będzie powtórzone.

 

 
 
Wprowadził Dobrzański Tomasz 18-06-2015
Aktualizujący Dobrzański Tomasz 08-07-2015
Zatwierdzający Głowacka Maria 08-07-2015
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-07-2015
Liczba odwiedzin: 718
Rejestr zmian