Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa nr 277 > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Ogłoszenie nr 06 2015

Ogłoszenie nr 06 2015

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w gospodarstwach pomocniczych Urzędu m.st. Warszawy
Nr referencyjny
06/2015
Stanowisko
Nauczyciel wychowawca świetlicy
Komórka organizacyjna/Podmiot
Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej
Dzielnica
Targówek
Termin
22-06-2015
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

Wymiar etatu: 26 h

Liczba etatów: 1 etat

 

Termin zatrudnienia

Umowa na czas określony 1.09.2015 – 31.08.2016

 

Główne obowiązki

·         organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w grupie świetlicowej;

·         terminowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego

·         współpraca z rodzicami uczniów i środowiskiem lokalnym;

·         rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;

·         wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;

·         opieka nad salą, jej wyposażeniem i powierzonym sprzętem;

·         wykonywanie innych czynności wynikających z zadań statutowych szkoły oraz zleconych przez dyrekcję szkoły,

·         przestrzeganie regulaminów, przepisów, zasad bhp i ppoż. obowiązujących na terenie placówki,

·         czuwanie nad prawidłowym rozwojem życia kulturalnego w szkole, w szczególności: współdziałanie z wychowawcami klas, specjalistami pracującymi w szkole, organizowanie uroczystości świetlicowych,

·         udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego (m.in. rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia)

 

wykształcenie

Wyższe magisterskie/kierunkowe/przygotowanie pedagogiczne

 

wymagania konieczne

umiejętność współpracy w zespole; umiejętność współpracy z rodzicami; komunikatywność; wysoka kultura osobista; odpowiedzialność; umiejętność rozwiązywania konfliktów dziecięcych; niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie; dobry stan zdrowia

 

wymagania dodatkowe

sumienność, kreatywność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, dyspozycyjność, zdolności plastyczne i muzyczne

 

Oferty zawierające CV opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29.04.2004r. - Dz.U. Nr 100, poz.1024)”, list motywacyjny, należy składać w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 277 im. Elizy Orzeszkowej,
osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa,
w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu do dnia 29.06. 2015 r. do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy nr 06/2015”. Decyduje data wpływu oferty
do szkoły. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony
w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym. Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci. Zobowiązani oni będą do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dodatkowych dokumentów poświadczających wykształcenie oraz zatrudnienie.

10.07.2015 r. Opublikowanie wyników rekrutacji.

Lista osób, które zgłosiły swoją kandydaturę  na stanowisko nauczyciela wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej 277  od 1 września 2015 r. – oferta nr 06 – 2015:

Lp. Imię i nazwisko 

1.      Katarzyna Kaska – Lewczuk

2.      Katarzyna Kutyk

3.      Karolina Pudlak

W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko nauczyciela wychowawcy świetlicy została wybrana Pani Katarzyna Kutyk.  Pani Katarzyna Kutyk wykazał się wiedzą z zakresu prowadzonych zajęć w świetlicy szkolnej. Zna metody i formy pracy z uczniami. Potrafi rozpoznawać potrzeby dzieci, organizować zajęcia zgodnie z potrzebami grupy wychowawczej i ramowym planem dnia.

 

 
 
Wprowadził Dobrzański Tomasz 18-06-2015
Aktualizujący Dobrzański Tomasz 08-07-2015
Zatwierdzający Głowacka Maria 08-07-2015
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-07-2015
Liczba odwiedzin: 762
Rejestr zmian